Õppekava nimetus eesti keeles: Kognitiiv-käitumisteraapia juhendatud praktika
Õppekava nimetus inglise keeles: Supervised practice of Cognitive Behaviour Therapy
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 1,5 aastat
Maht: 12 EAP (312 tundi praktilist tööd vilunud kognitiiv-käitumisterapeudi juhendamisel)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: Kinnistada kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia alased teadmised ja oskused ja omandada iseseisvaks tööks vajalikud vilumused (kliiniline psühholoog-psühhoterapeudi kompetentsid B.2.10, vt kutsestandard Kliiniline psühholoog, tase 7, https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10720658).

Õpiväljundid:
 1. oskab iseseisvalt hinnata patsiendi seisundit, probleeme ja kognitiiv-käitumisteraapiasse (KKT) sobivust;
 2. oskab iseseisvalt kontseptualiseerida patsiendi/kliendi probleemid häirespetsiifilisse mudelisse;
 3. 
oskab püstitada teraapia eesmärgid ja kavandada teraapiaprogrammi, lähtudes patsiendi vajadustest ja KKT põhimõtetest;
 4. 
oskab paindlikult juhtida teraapiaprotsessi, kavandada ja läbi viia KKT seansse koostöös patsiendiga;
 5. 
oskab analüüsida teraapia tulemusi ja vajadusel korrigeerida plaani, lähtudes patsiendi tervise vajadustest;
 6. 
oskab läbi viia hindamisi, järelhindamist ja toetusseansse, lähtudes patsiendi tervise vajadustest ja kasutades KKT efektiivsuse hindamise, tagasilanguste prognoosimise ja ennetamise põhimõtteid ja meetodeid;
 7. 
valdab KKT teooriaid ja meetodeid kõrgtasemel, sh psühhopatoloogia üldised ja häirespetsiifilised mudelid ja nende teaduslik tõestus, sekkumismeetodite teoreetilised alused ja nende teaduslik tõestus, häirete tekkimist ja avaldumist soodustavad ning häiret alalhoidvad mehhanismid ja tegurid, teraapiaprotsess jms.

Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisteraapia läbiviimine võimalikult erinevate häiretega ja erinevat tüüpi patsientidel/klientidel, töö vaatlus juhendaja poolt ja arutelud juhendajaga.

Õpingute alustamise tingimused: Kognitiiv-käitumisteraapia juhendatud praktiseerimisele võetakse õpilasi, kes on edukalt läbinud KKT põhikursuse ning vastuvõtuintervjuu.

Õpingute lõpetamise tingimused: Läbi viidud vähemalt 312 tundi KKTeraapiat, sh vähemalt 3 eri tüüpi häiretega; esitatud praktika-aruanne ja juhtumikokkuvõtted, sh 2 juhtumi täielik kontseptualiseering; vähemalt 8 juhtumi ravi algusest lõpuni juhendatud; positiivne hinnang tööjuhendajalt/juhendajatelt. Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse praktiseerida iseseisvalt kognitiiv-käitumisteraapiat ning taotleda kliiniline psühholoog-psühhoterapeudi kutset (EPL kliinilise psühholoogia kutsekomisjon aktsepteerib EKKA Kooli tunnistust, vt Kutse andmise kord kliinilise psühholoogia kutsetele p 2.2.5 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086668/dokumendid).

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: praktika ja juhendamine viiakse läbi õpilase töökohas, mis vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Koolitajad: KKT praktikat juhendavad KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus, töökogemus ja KKT-juhendaja kvalifikatsioon.


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja