1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon (edaspidi: Assotsiatsioon) on psühhoteraapia kognitiivsete ja käitumuslike meetoditega tegelevate spetsialistide ülemaaline mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel kognitiivse ja käitumisteraapia ning sellealase täienduskoolituse arendamiseks.

1.2. Assotsiatsioon on asutatud 15. mail 1990.a. Laulasmaal ja selle nimi on Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon. Käibes võib lisaks kasutada ka mitteametlikku ingliskeelset nimetust Estonian Association of Cognitive and Behaviour Therapy.

1.3. Assotsiatsiooni asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.

1.4. Assotsiatsioon kui mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat, sümboolika ja muu atribuutika. Ta esineb oma nimel hagejana ja kostjana kohtutes ja vahekohtutes. Oma tegevuses juhindub Assotsiatsioon kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri).

1.5. Assotsiatsioon vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Assotsiatsiooni liige ei vastuta Assotsiatsiooni kohustuste eest ega Assotsiatsioon liikmete kohustuste eest. Assotsiatsiooni vara moodustub muuhulgas:
 1.5.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 1.5.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
 1.5.3. tulust, mis saadakse Assotsiatsiooni põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
 1.5.4. muust tulust, mis on vajalik Assotsiatsiooni põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

1.6. Assotsiatsioon on asutatud määramatuks tähtajaks.

2. EESMÄRK

2.1. Assotsiatsiooni tegevuse eesmärgid on:
 2.1.1. kognitiivse ja käitumisteraapia alase teadusliku ja praktilise tegevuse arendamine Eestis;
 2.1.2. oma liikmete süstemaatilise koolituse korraldamine Euroopa Käitumis- ja Kognitiivsete Teraapiate Assotsiatsiooni standarditele vastava hariduse ja litsentsi saamiseks.

2.2. Assotsiatsioon, oma eesmärkide saavutamiseks:
 2.2.1. korraldab regulaarselt üldharivaid sissejuhatavaid tsükleid kognitiivsest ja käitumisteraapiast asjasthuvitatutele ja teoreetilist põhikoolitust ning praktilise töö juhendamist oma liikmetele;
 2.2.2. viib läbi teaduskonverentse ja töötubasid;
 2.2.3. annab välja õppematerjale;
 2.2.4. peab arvestust oma liikmete kognitiiv-käitumisteraapia alase pädevuse kohta, korraldab sellealaseid jätkukoolitusi, eksameid ja atesteerimist ning annab välja tunnistusi.

2.3. Assotsiatsioonil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema tegevuse eesmärgi saavutamiseks, muuhulgas:
 2.3.1. vallata, kasutada ja käsutada iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara;
 2.3.2. avada pangaarveid Eesti Vabariigi ja välismaistes krediidiasutustes, samuti saada krediiti pankadest.
2.4. Assotsiatsiooni eesmärk ei ole oma liikmete ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. Assotsiatsioon kasutab oma tulusid üksnes Assotsiatsiooni põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

3. ASSOTSIATSIOONI LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Assotsiatsiooni liikmeteks võivad olla psühholoogid ja arstid, kes on lõpetanud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ja kes tunnistavad Assotsiatsiooni põhikirja ning täidavad liikmelisusega kaasnevaid kohustusi.

3.2. Assotsiatsiooni liikmel on õigus:
 3.2.1. osaleda Assotsiatsiooni liikmete üldkoosolekul ja seal hääletada;
 3.2.2. olla valitud Assotsiatsiooni juhtorganitesse;
 3.2.3. võtta eelistingimustel osa Assotsiatsiooni korraldatavatest üritustest;
 3.2.4. saada tasuta Assotsiatsiooni trükiseid ja materjale;
 3.2.5. saada Assotsiatsiooni juhatuselt teavet Assotsiatsiooni tegevuse kohta, muuhulgas teha ettepanekuid, tutvuda dokumentidega, esitada arupärimisi, osaleda vaatlejana Assotsiatsiooni juhatuse koosolekul.

3.3. Assotsiatsiooni liige on kohustatud:
 3.3.1. täitma Assotsiatsiooni põhikirja nõudeid;
 3.3.2. täitma Assotsiatsiooni liikmete üldkogu ja juhatuse otsuseid;
 3.3.3. tasuma ettenähtud korras liikmemaksu.

3.4. Assotsiatsiooni juhatus peab Assotsiatsiooni liikmete registrit, kuhu kantakse Assotsiatsiooni liikmete kohta järgmised andmed:
 3.4.1. ees- ja perekonnanimi;
 3.4.2. isikukood (füüsiliste isikute puhul, kellel isikukood puudub, sünniaeg);
 3.4.3. elukoht;
 3.4.4. Assotsiatsioonis liikmelisuse tekkimise ja lõppemise aeg ja alus.

3.5. Liikmelisus Assotsiatsioonis ei ole üleantav ega päritav.

3.6 Kognitiiv-käitumisteraapia edendamisele Eestis erilisi teeneid osutanud isikuid võib valida EKKA auliikmeks (vt. Lisa).

4. ASSOTSIATSIOONI LIIKMEKS VÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Assotsiatsiooni liikmeks astumiseks tuleb esitada vastav kirjalik avaldus Assotsiatsiooni juhatusele.

4.2. Assotsiatsiooni liikmeks vastuvõtmise otsustab Assotsiatsiooni juhatus.

4.3. Assotsiatsiooni liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastav juhatuse otsuse tegemise päev. Kui isikut on keeldutud Assotsiatsiooni liikmeks vastu võtmast, peab otsuses keeldumise kohta olema põhjus, mille alusel liikmeks vastuvõtmisest keelduti. Vastava otsuse ärakiri saadetakse kümne päeva jooksul sellekohase otsuse tegemise päevast arvates isikule, keda ei võetud Assotsiatsiooni liikmeks.

4.4. Isik, keda ei võetud Assotsiatsiooni liikmeks, võib vaidlustada juhatuse sellekohase otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul.

5. ASSOTSIATSIOONI LIIKMELISUSE LÕPPEMINE

5.1. Assotsiatsiooni liige võib juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel Assotsiatsioonist välja astuda tingimusel, et oleksid täidetud tema kohustused Assotsiatsiooni ees.

5.2. Punktis 5.1. nimetatud juhul loetakse liige Assotsiatsioonist väljaastunuks arvates jooksva majandusaasta lõpust, kui Assotsiatsiooni juhatus ei otsusta teisiti.

5.3. Liikmelisus Assotsiatsioonis lõpeb füüsilisest isikust Assotsiatsiooni liikme surma korral, samuti muul seaduses ette nähtud alusel.

5.4. Liikme võib Assotsiatsioonist välja arvata Assotsiatsiooni juhatuse otsusel, kui ta ei ole kaks aastat järjest tasunud liikmemaksu, on rikkunud Assotsiatsiooni põhikirja või kahjustab Assotsiatsiooni olulisel määral, samuti muul seaduses ette nähtud alusel. Liige loetakse sellisel juhul Assotsiatsioonist väljaarvatuks arvates vastava otsuse tegemisest, kui otsuses ei ole ette nähtud hilisemat tähtpäeva.

5.5. Liikme väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakiri tuleb saata Assotsiatsioonist väljaarvatud liikmele kümne päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

5.6. Isik, keda arvati Assotsiatsioonist välja, võib väljaarvamise otsuse vaidlustada seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul.

6. ÜLDKOGU

6.1. Assotsiatsiooni kõrgemaks juhtimisorganiks on Assotsiatsiooni liikmete üldkogu (üldkoosolek) (edaspidi: Üldkogu).

6.2. Üldkogu ainupädevusse kuulub:
 6.2.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;
 6.2.2. majandusaasta aruande ja eelarve ning selle täitmise aruande kinnitamine;
 6.2.3. Assotsiatsiooni juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine, samuti nende arvu, volituste tähtaja, pädevuse ning tasustamise aluste ja korra ning valimise protseduuri kehtestamine;
 6.2.4. Assotsiatsiooni lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
 6.2.5. Assotsiatsiooni teiste ühenduste liikmeks astumise otsustamine;
 6.2.6. Assotsiatsiooni juhatuse tegevuse või otsuste peale esitatud kaebuste lahendamine;
 6.2.7. Assotsiatsiooni sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
 6.2.8. Assotsiatsiooni muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud Assotsiatsiooni juhatuse pädevusse.

6.3. Korraline Üldkogu kutsutakse Assotsiatsiooni juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas.

6.4. Erakorraline Üldkogu kutsutakse Assotsiatsiooni juhatuse poolt kokku, kui seda nõuavad Assotsiatsiooni huvid, samuti kui seda on nõudnud vähemalt 1/10 Assotsiatsiooni liikmetest.

6.5. Üldkogu kokkukutsumisest peab Assotsiatsiooni juhatus Assotsiatsiooni liikmetele ette teatama vähemalt seitse päeva enne Üldkogu toimumist. Üldkogu kokkukutsumise teates tuleb teatavaks teha Üldkogu toimumise aeg ja koht ning selle päevakord. Kui juhatus ei ole ettenähtud tähtajaks Üldkogu kokku kutsunud, on Assotsiatsiooni liikmetel õigus koosolek kokku kutsuda samas korras juhatusega.

6.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud kolmkümmend protsenti Assotsiatsiooni liikmetest. Assotsiatsiooni liiget võib lihtkirjaliku volikirja alusel esindada vaid teine Assotsiatsiooni liige. Kui Üldkogule ei tulnud nõutav arv liikmeid, tuleb sama päevakorraga Üldkogu uuesti kokku kutsuda, teatades sellest ette vähemalt seitse päeva. Teistkordselt kokkukutsutud Üldkogu on otsustusvõimeline, sõltumata liikmete arvust, kuid osalema peab vähemalt kaks liiget.

6.7. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud või esindatud Assotsiatsiooni liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga pole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja p.-des 6.2.1, 6.2.4 ja 6.2.7 nimetatud otsused on vastu võetud, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 Üldkogul osalenud või esindatud Assotsiatsiooni liikmetest. Igal Assotsiatsiooni liikmel on hääletamisel üks hääl.

6.8. Üldkogu käik ja vastu võetud otsused kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhtaja ja protokollija, kes valitakse Üldkogu poolt pärast Üldkogu koosoleku avamist Juhatuse esimehe poolt. Protokollile lisatakse koosolekust osavõtjate nimekiri.

6.9. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma p.-des 6.3 - 6.8 ettenähtut järgimata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Assotsiatsiooni liikmed. Assotsiatsiooni liige, kes otsuse tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanuks otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab Assotsiatsiooni juhatus hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletamise tulemused. Protokollile kirjutab alla Assotsiatsiooni juhatuse esimees.

7. JUHATUS

7.1. Assotsiatsiooni täidesaatvaks juhtimis- ja esindusorganiks ning Assotsiatsiooni igapäevase tegevuse korraldajaks on Assotsiatsiooni juhatus (edaspidi: Juhatus), kes valitakse Üldkogu poolt kaheks aastaks, kui Üldkogu otsuses ei ole ette nähtud lühemat volituste tähtaega. Üldkogu võib igal ajal ning põhjust avaldamata otsustada Juhatuse liikmete tagasikutsumise, kusjuures nendega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

7.2. Juhatusel on vähemalt kaks liiget. Juhatuse liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe ja sekretär-laekuri.

7.3. Juhatuse liikmed juhivad ja esindavad Assotsiatsiooni. Juhatuse liikmed võivad esindada Assotsiatsiooni kõigis õigustoimingutes üksinda. Juhatuse pädevuses on muuhulgas:
 7.3.1. Assotsiatsiooni põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine;
 7.3.2. Assotsiatsiooni asjaajamise ja arvestuse korraldamine;
 7.3.3. Assotsiatsiooni majandustegevuse korraldamine, põhi- ja käibevahendite soetamine, tulude ja kulude arvestuse ning raamatupidamise korraldamine;
 7.3.4. Assotsiatsiooni vara ja vahendite käsutamine, lepingute sõlmimine ja muude arvete avamine;
 7.3.5. Üldkogu koosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine.

7.4. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused võidakse määrata täpsemalt nendega sõlmitavates lepingutes. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab Üldkogu, kes määrab ka isiku, kes Assotsiatsiooni nimel lepingule alla kirjutab.

7.5 Mitte harvem kui üks kord kuue kuu jooksul toimuvad Juhatuse koosolekud, mille kutsub kokku Assotsiatsiooni Juhatuse esimees. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud Juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Juhatuse esimehe hääl. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Koosoleku käigu ja otsuste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud Juhatuse liikmed.

7.6. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma p.-s 7.5 ettenähtut järgimata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed. Juhatuse liige, kes otsuse tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanuks otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab Juhatuse esimees hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletamise tulemused. Protokollile kirjutab alla Assotsiatsiooni Juhatuse esimees.

8. JÄRELVALVE

8.1. Üldkogu moodustab järelevalve teostamiseks Assotsiatsiooni teiste organite tegevuse üle revisjonikomisjoni. Kaheliikmeline revisjonikomisjon valitakse Assotsiatsiooni Üldkogu poolt kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda Juhatusse. Revisjonikomisjoni pädevusse kuulub Assotsiatsiooni finantsmajandusliku tegevuse ja selle põhikirjalistele eesmärkidele vastavuse kontrollimine. Revisjonikomisjon esitab Üldkogule arvamuse Juhatuse majandusaasta aruannete kohta. Juhatuse liikmed peavad võimaldama Revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.

9. ARUANDLUS

9.1. Assotsiatsiooni majandusaastaks on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

9.2. Juhatus korraldab Assotsiatsiooni raamatupidamise ja esitab igal aastal seaduses ette nähtud aegadel ja korras Üldkogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks majandusaasta aruande ja tegevusaruande, eelarveprojekti ja aruande eelmise majandusaasta eelarve täitmise kohta.

10. ASSOTSIATSIOONI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

10.1. Assotsiatsiooni lõpetamine, likvideerimine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Assotsiatsiooni likvideerijad määrab Üldkogu.

10.2. Assotsiatsiooni likvideerimisel järelejäänud vara jagatakse vastavalt Üldkogu otsusele.

11. SÄTETE KEHTETUS

11.1. Kui põhikirja mõni säte on või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel juhul tuleb kehtetu säte Üldkogu otsusega ümber formuleerida või seda täiendada nii, et oleks võimalik saavutada kehtetu sättega järgitud eesmärki. Sama kehtib siis, kui Põhikirja rakendamisel ilmneb täiendamist vajav lünk.

Lisa: EKKA AULIIKME STAATUS

EKKA auliikmeks valitakse Eesti kognitiiv-käitumisteraapia edendamises eriti silma paistnud ja Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonile olulisi teeneid osutanud isikuid. Auliikmeks valitav isik ei pea kuuluma EKKA liikmete hulka. EKKA auliikme kandidatuuri esitab EKKA juhatus, põhjendades EKKA ees oma valikut. Auliikmed valib EKKA Üldkogu (üldkoosolek).

Põhikiri on kinnitatud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Üldkogu poolt

14. märtsil 2014.a.

Katri-Evelin Kalaus

Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni president