1. Üldsätted
1.1. Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli (EKKA kooli) õppekorralduse alused põhinevad Täiskasvanute koolituse seadusel, Täienduskoolituse standardil ja teistel EV õigusaktidel ning kooli põhikirjal.
1.2. EKKA kooli tegevus on registreeritud majandustegevuse registris (majandustegevusteade nr 180577).
1.3. Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kool viib läbi kognitiiv-käitumisterapeutide väljaõpet kolme õppekava alusel, millest iga eelneva läbimine on järgmisse vastuvõtu eelduseks.

2. Kooli vastuvõtt
2.1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel ja konkursi korras.
2.2. Sissejuhatavale kursusele võivad astuda kõik huvilised, kellel on vähemalt keskharidus.
2.3. Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursusele kandideerimise eelduseks on psühhiaatri või magistri-tasemele vastav psühholoogi haridus ja lõpetatud KKT sissejuhatav kursus. Põhikursusele võetakse õpilasi sissejuhatava kursuse eksami ja vastuvõtuintervjuu tulemuste alusel.
2.4. Kognitiiv-käitumisteraapia juhendatud praktiseerimisele võetakse õpilasi, kes on edukalt läbinud KKT põhikursuse ning vastuvõtuintervjuu.

3. Koolist väljaarvamine
3.1. Koolist väljaarvamise aluseks on
3.1.1. kooli õppekava lõpetamine,
3.1.2. õpilase kirjalik sooviavaldus,
3.1.3. õppemaksu tähtajaks tasumata jätmine või
3.1.4. õppekava nõuete mittetäitmine/õpiväljundite mittesaavutamine.
3.2. Õpilased, kes on läbinud kooli õppekava täies mahus ja sooritanud lõpueksami (p.3.1.1), saavad tunnistuse, et nad on vastava õppekava lõpetanud.
3.3. Õpilased, kes läbisid õppekava vaid osaliselt või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutavaid õpiväljundeid (p. 3.1.2, 3.1.3 ja 3.1.4), saavad koolituses osalemise kohta tõendi, millel näidatakse ära õppekava läbitud osa maht.

4. Õppetöö korraldamine
4.1. Kooli õppetöö üldkorralduse eest vastutab Kooli direktor, kelle määrab ametisse EKKA juhatus oma liikmete seast.
4.2. KKT sissejuhatavate kursuste ja KKT põhikursuste korraldamiseks määrab kooli direktor vastutava õpetaja. Vastutav õpetaja kooskõlastab kursuse programmi, õpetajad, ajakava, õppetasu jm. korralduslikud üksikasjad EKKA juhatusega.
4.3. Kursuste toimumise kuulutab EKKA välja oma kodulehel (www.ekka.ee), samuti saadab info asjast huvitatute listidesse.
4.4. Koolituse kolmanda astme – KKT juhendatud praktika – läbimine toimub individuaalses korras õpilase ja tööjuhendaja kokkuleppel. EKKA juhatus avalikustab tunnustatud juhendajate nimekirja EKKA kodulehel, samuti jälgib juhendajate kvalifikatsiooni ja korraldab selle tõstmist.
4.5. Õppetasu suuruse kehtestab EKKA juhatus vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
4.6. Õppetasu peab olema laekunud enne õppetöö algust. Erijuhtumitel võib tasuda osade kaupa, mille kohta sõlmitakse vastav leping koos maksegraafikuga.
4.7. Õppetasu tagastatakse
4.7.1. kooli süül ära jäänud õppetundide eest,
4.7.2. juhul, kui õpilane mõjuval põhjusel ei saa kursusel osaleda ja teavitab sellest vastutavat õpetajat enne kursuse algust. Kui kursus on juba alanud/õpilane jätab selle pooleli, siis õppetasu ei tagastata.

5. Vaidluste lahendamise kord

5.1. EKKA kooli kursustele vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja korralduslike küsimuste üle tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel poolte kokkuleppel.
5.2. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse EV seadustega ettenähtud korras.


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja