Õppekava nimetus eesti keeles: Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursus
Õppekava nimetus inglise keeles: Cognitive Behaviour Therapy Training
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 2 aastat
Maht: 42 EAP (1092 tundi, sh 320 tundi praktilist auditoorset ja 772 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: Omandada kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia (KKT) alased teadmised ja oskused.

Õpiväljundid:
1. tunneb KKT alusteooriaid ja teraapiaprotsessi üldisi seaduspärasusi ja oskab neid rakendada;
 2. oskab hinnata patsiendi seisundit, probleeme ja teraapiasse sobivust;
 3. oskab kontseptualiseerida patsiendi/kliendi probleemid häirespetsiifilisse mudelisse;
 4. oskab püstitada teraapia eesmärgid, kavandada teraapiaprogrammi ja juhtida teraapiaprotsessi;
 5. teab erinevaid KKT tehnikaid ja oskab neid rakendada vastavalt patsiendi/kliendi terviseseisundile;
 6. oskab analüüsida teraapia tulemusi ja vajadusel korrigeerida plaani, juhendada patsienti iseseisvalt ravitehnikaid rakendama ning tagasilangusi ennetama.


Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisteraapia põhitehnikad – töö automaatmõtete, vaheveendumuste ja põhiveendumustega; käitumise korrigeerimise tehnikad; lisatehnikad; patsiendi hindamine, kontseptualiseerimine ja ravisse kaasamine, terapeutilise suhte loomine ja arendamine; teraapia eesmärkide püstitamine ja ravi planeerimine; iga raviseansi ja kogu teraapiaprotsessi kavandamine ja juhtimine; patsiendi seisundi ja teraapia tulemuste mõõtmine ja hindamine; teraapia lõpetamine ja järelseansside korraldamine; KKT eripära vastavalt patsiendi häiretele: depressiooni, sotsiaalärevuse, foobia, üldistunud ärevushäire, terviseärevuse, obsessiiv-kompulsiivse häire, posttraumaatilise stressihäire, söömishäirete, sõltuvushäirete, isiksusehäirete ja psühhootiliste häirete KKT.

Õpingute alustamise tingimused: Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursusele võivad kandideerida psühhiaatrid ja kliinilised psühholoogid, erandkorras ka psühhiaatriaresidendid ja kliinilise psühholoogia erialapraktikat läbivad õpilased. Kursusel õppima asumise eelduseks on eksamiga lõpetatud KKT sissejuhatav kursus ning edukalt läbitud vastuvõtuintervjuu.

Õpingute lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine (referaat, juhtumi kontseptualiseering ja salvestatud teraapiaseanss) ja lõpueksami sooritamine (suuline ja kirjalik osa). Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse praktiseerida juhendajaõigusega kognitiiv-käitumisterapeudi juhendamisel ning jätkata õpinguid Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli juhendatud praktika kursusel.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Koolitusruum on varustatud videoprojektori, valge tahvli/teisaldatava pabertahvli ning vastavate kirjutusvahenditega. Koolitusruum sisaldab lauda ja toole, mida on võimalik ruumis ümber paigutada, sellisel arvul, mis tagab igale osalejale ja õpetajatele oma istekoha. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Koolitajad: KKT põhikursuses õpetavad KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus.


<<<   Tagasi õppekavade nimekirja