KKT juhendatud praktika lõpetamiseks edastada EKKA Koolile järgnevad dokumendid:
 1. avaldus koos isikukoodiga, mis on vajalik tunnistuse väljastamiseks (vabas vormis);
 2. juhendamise register (näidise vorm);
 3. juhendaja arvamus (juhendaja saadab selle otse EKKA Koolile, vabas vormis);
 4. kaheksa juhtumikontseptsiooni, millest:
  • kaks on põhjalikud ehk täielikud juhtumianalüüsid (2000-4000 sõna);
  • kuus on lühijuhtumid (3 lehekülge, sh 1 leheküljel häirespetsiifiline mudel). 
Lühijuhtumi vormistamise nõuded:
 1. Isikuandmed
 2. Pöördumise põhjus - praegu päevakorral olevad kaebused (sh kaebuste kulg)   
 3. Objektiivsed andmed
 4. Taust (elukäik, praegune olme, varasemad kaebused)
 5. Diagnoos (ja vajadusel selle kommentaarid, nt kui formaalne diagnoos on ebaspetsiifiline või erineb sellest, mida KKT terapeut näeb)
 6. Häire mudel (tüüpilised probleemsituatsioonid, piltlik skeem - häirespetsiifiline)
 7. Ravi eesmärgid (millisesse häiret alalhoidvasse mehhanismi sekkutakse)
 8. Raviplaan (millist meetodit sekkumiseks kasutatakse)
 9. Sekkumise tulemus (sh hinnang raviplaani sobivusele)

Dokumendid allkirjastada digitaalselt järgnevalt:

(1) oma allkirjaga; (2) oma ja juhendaja allkirjaga; (3) juhendaja allkirjaga; (4) allkirjastada pole vaja.

Dokumendid saata aadressile: maie.kreegipuu@ut.ee


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja