Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursus

2024 - 2026

Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon korraldab kognitiiv-käitumisteraapia

põhikursuse alates september 2024 kuni juuni 2026. Kursus toimub sessioonõppena, osa

sessioonidest Tartus ja osa Tallinnas.

Kursus on akrediteeritud Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli täienduskoolitusena.

Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisterapeudi erialateadmiste ja kutseoskuste arendamine. Kursus

õpetab normaalse ja häirunud käitumise kognitiivseid ning käitumuslikke teooriaid, annab oskuse

neid teooriaid kriitiliselt analüüsida ning rakendada konkreetse patsiendi probleemide seletamiseks ja

kõrvaldamiseks. Õpitakse kognitiivseid ja käitumuslikke tehnikaid eesmärgiga valida vastavalt

patsiendi probleemide kontseptualiseeringule sobivaid sekkumisi, neid konkreetse patsiendi

vajadustele kohandada ning patsienti ennast neid rakendama suunata. Omandatud teoreetilisi ja

tehnilisi teadmisi rakendatakse tegelikus töös patsientidega. Kursus on teoreetilis-praktiline, loob

eeldused kognitiiv-käitumisteraapia praktiseerimiseks juhendamise all ja annab praktikaks vajalikud

teadmised ja oskused.

Käsitletavad teemad (üksikutes teemades võib tulla ette muudatusi): kognitiiv-käitumisteraapia

põhitehnikad; lisatehnikad; patsiendi hindamine, kontseptualiseerimine ja ravisse kaasamine,

terapeutilise suhte loomine ja arendamine; teraapia eesmärkide püstitamine ja ravi planeerimine; iga

raviseansi ja kogu teraapiaprotsessi kavandamine ja juhtimine; patsiendi seisundi ja teraapia

tulemuste mõõtmine ja hindamine; teraapia lõpetamine ja järelseansside korraldamine; KKT eripära

vastavalt patsiendi häiretele: depressiooni, sotsiaalärevuse, paanikahäire, üldistunud ärevushäire,

terviseärevuse, obsessiiv-kompulsiivse häire, posttraumaatilise stressihäire, söömishäirete,

sõltuvushäirete, isiksusehäirete, psühhootiliste häirete KKT.

Kursuse kuraatorid: Marta Valdmann ja Thea Marran

Kursusel õpetavad KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva

praktiseerimise õigus ja töökogemus.

Korraldus: Õppetöö ̈ kestab kaks aastat, kahepäevased õppesessioonid toimuvad kord kuus (kümme

sessiooni aastas) neljapäeval ja reedel kell 10.00-17.00. Sessioonide vahepeal tehakse kokkulepitud

kodutööd: töötatakse iseseisvalt kirjandusega, harjutatakse tehnikaid, juhtumite kontseptualiseerimist

ja tööd patsientidega juhendamise all. Iga semestri ajakava kuulutatakse välja semestri algul.

Kursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksamile pääsemise eelduseks on

kursuse läbimine, kõigi praktiliste ülesannete aruannete esitamine ning lõputöö, mis sisaldab

kirjaliku juhtumianalüüsi ja salvestatud raviseansi. Kursuse edukalt lõpetanutele antakse tunnistus,

mis annab õiguse praktiseerida kognitiiv-käitumisterapeudi juhendamisel ning jätkata õpinguid Eesti

Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli juhendatud praktika kursusel ja täiendusmoodulites.

Õpingute alustamise tingimused:

• Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursusele võivad kandideerida kliinilised psühholoogid ja

psühhiaatrid, kliinilise psühholoogia ja psühhiaatria väljaõppes olevad psühholoogid ja arstid.

• Kursusel õppima asumise eelduseks on eksamiga lõpetatud KKT sissejuhatav kursus ning edukalt

läbitud vastuvõtuintervjuu.

Vastuvõtukomisjonile ei edastata nende avaldusi, kellel on eeldused täitmata.

Vastuvõtu protseduur:

• kodutöö - kognitiiv-käitumisteraapia alase artikli lugemine ja sellel põhineva 1-2 leheküljelise

essee kirjutamine (artikkel saadetakse vastuvõtukatsetele registreerimise järel);

• suuline vastuvõtuintervjuu.

Kursuse õppemaks on 1250 eurot semestris (kokku neli semestrit), mis sisaldab lisaks

õppesessioonidele ka õppematerjale, eksamitasu. Õppemaksule lisandub kursuse kohustuslik

põhiõpik (mille ostab endale kursusel osaleja ise) ning mille kohta antakse infot valituks osutunud

kandidaatidele eraldi. 2024/2025. õppeaasta sügissemestri õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 20.

augustiks 2024. a.

Vastuvõtukatsetele registreerumine toimub kuni 14. aprillini 2024 aadressil koolitus@ekka.ee.

Registreerumisel palume esitada oma sooviavaldus, väljavõte diplomist ja selle lisadest, CV,

tunnistus KKT algkursuse läbimise kohta ja kinnitus vastuvõtutasu tasumise kohta. Vastuvõtukatsete

tasu, 65 eurot, palume tasuda EKKA Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli arveldusarvele

EE372200221020741283 / Swedbank, selgitusse märkida oma nimi.

Essee tuleb esitada hiljemalt 24. aprilliks aadressil koolitus@ekka.ee

Vastuvõtuintervjuud viiakse läbi 29. aprillil 2024 Tartus (täpne info saadetakse registreerimise

järel) ning seejärel komplekteeritakse õppegrupp. Õppegrupi suuruseks on 16 inimest. Valituks

osutunud kandidaatidele antakse sellest teada hiljemalt mai lõpuks.

Õppetöö ̈ algab septembris 2024.